GDPR

INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÉ OSOBY

 

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ďalej len „GDPR“ a podľa zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „zákon“.

 

 

 

Obchodné meno Ayurfyzio – Fyzioterapeutické poradenské centrum o.z.

sídlo Vodárenská 2016/28, 058 01 Poprad, IČO: 52610756

 1. , kontaktné údaje: tel.: 0919 416 800, email: ayurfyzio@ayurfyzio.sk (ďalej len “Prevádzkovateľ) v informačných systémoch a pri výkone svojej činnosti spracúva osobné údaje fyzických osôb, a to:
 2. klientov Prevádzkovateľa,
 3. ich zákonných zástupcov a splnomocnených zástupcov,
 4. návštevníkov a osoby pohybujúce sa v priestoroch Prevádzkovateľa,
 5. zmluvných partnerov, ktorými sú fyzické osoby,
 6. zamestnancov zmluvných partnerov.

(ďalej len „dotknutá osoba“)

 

Prevádzkovateľ poskytuje dotknutým osobám podľa GDPR a zákona nasledovné informácie, ktoré sa týkajú podmienok spracúvania ich osobných údajov v Informačných systémoch Prevádzkovateľa, ako aj informácie o právach, ktoré dotknutým osobám prislúchajú.

 

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely:
 2. poskytovania rehabilitačného poradenstva a služieb súvisiacich s poskytovaním rehabilitačného poradenstva,
 3. poskytovania služieb,
 4. monitorovania dotknutých osôb v priestoroch Prevádzkovateľa,

 

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe právnych základov, ktorými sú:
 2. pri účele uvedenom v bode 2 písm. a) osobitné právne predpisy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR najmä:

zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 1. pri účele uvedenom v bode 2 písm. b) plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
 2. pri účele uvedenom v bode 2 písm. c) oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku alebo zdravia.
 3. pri účele uvedenom v bode 2 písm. d) súhlas dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1. písm. a) GDPR

 

 1. Prevádzkovateľ je povinný aj oprávnený poskytovať osobné údaje dotknutých osôb príjemcom, najmä osobám vymenovaných v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z., zmluvným partnerom Prevádzkovateľa s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ neprenáša ani nezamýšľa prenášať osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
 3. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú napr.
 4. marketingová dokumentácia je uchovávaná počas doby udeleného súhlasu, resp. do jeho odvolania, resp. do doby, kým dotknutá osoba nevyjadrí nesúhlas so spracúvaním pri trvaní zmluvného vzťahu

Osobitné predpisy môžu pre jednotlivé účely určiť inú archivačnú dobu.

 1. Pri spracúvaní osobných údajov má dotknutá osoba nasledovné práva:
 2. Právo na informácie o spracúvaní osobných údajov a na prístup k osobných údajom
 3. Právo na opravu
 4. Právo na výmaz, byť zabudnutý
 5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 6. Právo na prenos osobných údajov
 7. Právo namietať
 8. Právo namietať automatizované rozhodovanie vrátane profilovania
 9. Právo súhlas odvolať
 10. Právo podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov SR

 

Uplatnenie týchto práv môže byť viazané na splnenie podmienok, ktoré sú definované GDPR.

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou za účelom poskytovania rehabilitačného poradenstva a služieb súvisiacich s poskytovaním rehabilitačného poradenstva, je zákonnou požiadavkou. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie poskytnutia rehabilitačného poradenstva.

Na účely uzatvorenia a realizácie zmluvy je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné, avšak poskytnutie osobných údajov je nevyhnuté, bez údajov nie je možné zmluvu uzavrieť ani ju zrealizovať. Ak dotknutá osoba poskytla svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred jeho odvolaním.

 

Prevádzkovateľ Vám ako dotknutej osobe týmto poskytol informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov a poučil Vás o Vašich právach vzťahujúcich sa k ochrane Vašich osobných údajov v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi.

 

Prevádzkovateľ je oprávnený meniť, dopĺňať, aktualizovať túto informáciu pre dotknuté osoby.

 

 

V Poprade, dňa 2. 1. 2020

 

VZOR:

Zásady ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I.Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je FITNEST s.r.o IČO 52065031 so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

FITCLINIC

adresa: Seberíniho 9, 821 03 Bratislava
email: manaze@fitclinic.sk
telefón: 0918 676 787

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

 1. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky na stránke www.fitclinic.sk
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • vystavenie daňového dokladu  – faktúry v zmysle § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt, email), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaž

 

 1. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu  a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

 1. Vaše práva
 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.04.2019.

 

 

Mobilný fyzioterapeut